Hotărârea nr. 374/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila BUGIU ELENA din Iaşi str.V.Lupu nr.83 bl.D1 sc.D et.2 ap.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor, precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante, pentru contribuabila BUGIU ELENA din Iaşi, str.V.Lupu nr.83, bl.D1, sc.D, et.2, ap.6

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi H.G.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.225.064 lei, şi a penalităţilor în sumă de 99.465 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei BUGIU ELENA calculate.

PERIOADA 1.01.1998 - 08.10.2002. Majorări aferente 1.225.064 lei

                                                             Penalităţi de întârziere 99.465 lei

            Art.2 Eşalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante în sumă de 1.609.518 lei conform anexei 1, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor pe anii 2002 şi 2003.

ANEXA 1

 

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTIRZIERE CF.H.G.874/2002 PE 0,07% PE ZI

15.10.2002

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.11.2002

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.12.2002

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.01.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.02.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.03.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.04.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.05.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.06.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.07.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.08.2003

134127

Maj.Cf.H.G.874/2002

15.09.2003

134121

Maj.Cf.H.G.874/2002

 

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.374

din 28 octombrie 2002