Hotărârea nr. 373/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de salubritate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de salubritate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.239/2002 privind înfiinţarea S.C.Salubris S.A.;

            Având în vedere L. nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală;

            Având în vedere H.G.nr.206/1993, privind unele măsuri pentru continuarea liberalizării preţurilor şi tarifelor;

            Având în vedere O.G.nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată prin Legea nr.139/2002;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere Memoriul Justificativ al domnului Primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă noile tarife ce vor fi practicate de către S.C.Salubris S.A, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Noile tarife aprobate prin prezenta hotărâre vor fi practicate începând cu 01.11.2002 până la data de 31.12.2002.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C.Salubris S.A.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.373

din 28 octombrie 2002