Hotărârea nr. 367/2002

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 25 21 mp. situat în Iaşi str.Canta nr.4 la parterul blocului 537 sc.B ap.1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului respectiv

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 25,21 mp., situat în Iaşi, str.Canta nr.4, la parterul blocului 537, sc.B, ap.1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului respectiv

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.352/17.09.2002 precum şi referatul nr.5595/01.10.2002 întocmit de Serviciul Arhitectură Urbanism;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia jurdică şi de disciplină;

Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând domeniul public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 25,21 mp., situat în Iaşi, str.Canta nr.4, la parterul blocului 537, sc.B, ap.1.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului situat în Iaşi, Str.Canta nr.4, la parterul blocului 537, sc.B, ap.1.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        cons.Tudor Leonte                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.367

din 28 octombrie 2002