Hotărârea nr. 362/2002

HOTĂRÂRE privind validarea contractului pentru acordarea sumei forfetare în vederea acoperirii cheltuielilor privind transportul în comun al persoanelor care beneficiază de gratuitate conform legislaţiei în vigoare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea contractului pentru acordarea sumei forfetare în vederea acoperirii cheltuielilor privind transportul în comun al persoanelor care beneficiază de gratuitate, conform legislaţiei în vigoare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată şi aprobată prin Legea nr.519 din 12 iulie 2002;

            Având în vedere prevederile Legii nr.42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor - martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, modificată şi completată;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere dispoziţiile Decretului - Legea nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

            Având în vedere şi dispoziţiile Legii nr.4 din 10 ianuarie 1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapautică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România;

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi, precum şi Raportul de specialitate al Directorului R.A.T.C.Iaşi;

            Văzând şi dispoziţiile incidente ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr.72 din 12 iulie 1996 privind finanţele publice şi ale Legii nr.189 din 14 octombrie 1998 privind finanţele publice locale;

            Văzând şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr.86 din 30 august 2001 privind serviciile de transport public local de călători, modificată şi aprobată prin Legea nr.284 din 15 mai 2002;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se validează Contractul pentru acordarea sumei forfetare în vederea acoperirii cheltuielilor privind transportul în comun al persoanelor care beneficiază de gratuitate, conform legislaţiei în vigoare, în forma prezentată, încheiat între RATEC Iaşi prin reprezentanţii săi legali şi Primarul Municipiului Iaşi.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi RATEC Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Leonte Tudor                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.362

din 30 septembrie 2002

 

       Susţin prezentul proiect:

 

 

              VICEPRIMAR,

prof.univ.dr.ec.Vasile Munteanu

 

 

 

        DIRECTOR RATC

       ing.Abalaşei Neculai

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T R A C T

pentru acordarea sumei forfetare în vederea acoperirii cheltuielilor de transport în comun al persoanelor care beneficiază de gratuitate, conform legislaţiei în vigoare

 

           

            Art.1 - Părţile contractante

1. Primarul Municipiului Iaşi, conf.univ.dr.Constantin Simirad, în calitate de ordonator principal de credite al bugetului local al Municipiului Iaşi şi în calitate de împuternicit al Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

şi

2. R.A.T.E.C. Iaşi, cu sediul în Municipiului Iaşi, str.Silvestru nr.5, prin reprezentanţii legali, director ing.Neculai Abalaşei şi contabil şef ec.Rodica Stoicescu, pe de altă parte,

            în condiţiile ce se vor expune în cele ce urmează.

 

            Art.2 Obiectul contractului

1. Primaria Municipiului Iaşi va plăti lunar R.A.T.E.C.Iaşi suma de 2.500.000.000 lei sau o sumă stabilită de comun acord de părţi în limita fondurilor existente, reprezentând valoararea stabilită forfetar pentru plata legitimaţiilor de călătorie speciale emise de R.A.T.E.C.Iaşi, celor care au dreptul la gratuităţi prin lege.

 

            Art.3 Durata contractului

            Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată (sau determinată).

 

            Art.4 Drepturile şi obligaţiile părţilor

1. Primăria Municipiului Iaşi va vira lunar suma forfetară de 2.500.000.000 lei în contul R.A.T.E.C. Iaşi , cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

2. RATEC Iaşi, prin serviciile şi compartimentele proprii de resort, va organiza primirea cererilor persoanelor îndreptăţite la gratuitatea transportului în comun împreună cu actele doveditoare, le va soluţiona şi va elibera acestor persoane legitimaţiile de călătorie speciale, în funcţie de numărul solicitărilor şi de numărul leigitmaţiilor eliberate în lunile precedente, precum şi în funcţie de alte criterii pe care le va găsi potrivite.

 

            Art.5 Răspunderea contractuală

1. Părţile sunt obligate să-şi execute cu bună credinţă obligaţiile contractuale.

2. In cazul în care una dintre părţi nu-şi execută obligaţiile din contract se va încerca rezolvarea conflictului pe cale amiabilă, în caz contrar se va apela la instanţa de judecată.

 

            Art.6 Modificarea contractului

1. Prezentul contract se poate modifica prin voinţa părţilor, prin acte adiţionale.

2. Prezentul contract nu poate fi denunţat unilateral de către nici una  dintre părţi, decât în situaţii temeinic justificate şi cu un preaviz de cel puţin 15 zile.

 

            Art.7 Litigii

1. Litigiile referitoare la interpretarea sau executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, care au plenitudine de jurisdicţie.

2. Părţile se obligă să încerce stingerea amiabilă a eventualelor litigii dintre ele înaintea sesizării instanţei de judecată.

 

            Art.8 Forţa majoră

1. Forţa majoră, astfel cum este definită de Codul civil, exonerează de răspundere partea care o invocă şi care a notificat în scris celeilalte părţi în termen de 5 zile de la apariţia forţei majore atât existenţa situaţiei de forţă majoră cât şi imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale.

2. In asemenea cazuri, partea care nu se află în cazul de forţă majoră poate suspenda executarea propriilor obligaţii.

 

            Art.9 Prezentul contract intră în vigoare prin validarea acestuia de către Consiliul Local Municipal Iaşi.

 

            Incheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI IASI                                        RATEC IASI

     conf.dr.Constantin Simirad                                       DIRECTOR,

                                                                                         ing.Neculai Abalaşei

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

       PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

în vederea adoptării Hotărârii Consiliului Local privind validarea Contractului pentru decontarea lunară a gratuităţilor la transportul în comun, stabilite conform legislaţiei în vigoare, propus de RATEC Iaşi

 

            Prin mai multe acte normative se reglementează gratuitatea transportului în comun, în beneficiul unor categorii de persoane determinate expres de lege.

            Aceste acte normative prevăd categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acestea şi actele doveditoare, autorităţile competente care să certifice încadrarea persoanelor respective pe categorii etc.

            Pe de altă parte, actele normative în discuţie reglementează şi modul de decontare sau de acoperire a cheltuielilor care se fac de agenţii economici ce au ca obiect de activitate transportul în comun urban de persoane, în vederea acordării efective a acestui drept.

            Categoriile de persoane care beneficiază de gratuitatea transportului în comun sunt numeroase. Pentru încadrarea acestor persoane pe categorii sunt prevăzute de lege criteriile şi autorităţile competente.

            Toate categoriile de gratuităţi se asigură de la bugetul local, din resursele proprii ale acestuia sau din contele defalcate de la bugetul de stat, prin bugetul judeţean, în procesul de execuţie bugetară. Aceasta presupune o serie de acte juridice şi operaţiuni tehnico - materiale care, prin complexitatea şi prin întinderea lor în timp, se repercutează negativ şi generează disfuncţionalităţi asupra activităţii şi rezultatelor operatorului de transport şi, în final, conduce la lezarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor care beneficiază de gratuitate.

            Pe de altă parte, numărul persoanelor care beneficiază de gratuitatea transportului în comun instituită prin lege, ca prerogativă, este variabil de la o lună la alta, din motive naturale aleatorii. La fel de adevărat este şi faptul că nu toate persoanele care beneficiază de prerogativa legală a transportului în comun gratuit se şi folosesc de ea, din diverse motive.

            Pentru a beneficia  de gratuitatea transportului în comun, persoana care se consideră îndreptăţită trebuie să formuleze o cerere în acest sens, însoţită de dovezile prevăzute de lege la RATEC Iaşi care, în urma analizării cererii şi a actelor din suport prin compartimentele de specialitate, va elibera legitimaţii de călătorie speciale a căror folosinţă în timp nu este limitată.

            Aşadar, se impune încheierea unui Contract pentru acordarea sumei forfetare de 2.500.000.000 lei lunar Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi în vederea acoperirii cheltuielilor de transport în comun ale persoanelor care beneficiază de gratuitate, conform legislaţiei în vigoare.

            Faţă de cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de Hotărâre anexat este temeinic, justificat şi oportun şi propunem Consiliului Local adoptarea lui în forma prezentată.

PRIMAR,

conf.dr.Constantin Simirad