Hotărârea nr. 356/2002

HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul special "Sărbătorile Iaşului" a sumei de 20.000.000 lei pentru Gala Eurodans 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea din fondul special "Sărbătorile Iaşului" a sumei de 20.000.000 lei, pentru Gala Eurodans 2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1999 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere adresa nr.102/17.09.2002 a Fundaţiei Coregrafice Române;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.54.207/23.09.2002 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei din fondul special "Sărbătorile Iaşului" pentru organizarea Galei Eurodans 2002, cu participare internaţională, ediţia a 11-a;

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Direcţiei de Patrimoniu, Direcţiei Pieţe şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.356

din 30 septembrie 2002