Hotărârea nr. 349/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi Bd.Tuţora nr.3 sc.B parter ap.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 15,00 mp., situat în Iaşi,

Bd.Tuţora nr.3, sc.B, parter, ap.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2212/27.08.2002, precum şi avizul Comisiei de Urbanism nr.52858/13.09.2002;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 15,00 mp., situat în Iaşi, Bd.Tuţora nr.3, sc.B, ap.1, parter.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.349

din 30 septembrie 2002