Hotărârea nr. 341/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabilii BENCHEA GHEORGHE şi MARIANA din Iaşi str.Fd.Bucium nr.2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor, precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante, pentru contribuabilii BENCHEA GHEORGHE şi MARIANA din Iaşi, str.Fd.Bucium nr.2

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 şi HG nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesinirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :     

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia pentru servicii publice, comerţ şi promovarea iniţiativei private;

            In conformitate cu prevederile articolului nr.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 8.590.835 lei, şi a penalităţilor în sumă de 508.669 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabililor Benchea Gheorghe şi Mariana calculate.

Perioada 1.01.2000 - 08.08.2002                    Majorări aferente 8.590.835 lei

                                                                        Penalităţi de întârziere 508.669 lei

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante în sumă de 12.668.520 lei conform anexei nr.1, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor pe anii 2002 şi 2003.

Anexa 1

Data scadenţei

Debit

Majorări de întârziere CF H.G.nr.874/2002 de 0,07% pe zi

15.10.2002

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.11.2002

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.12.2002

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.01.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.02.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.03.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.04.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.05.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.06.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.07.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.08.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

15.09.2003

1.055.710

Maj.CF H.G.nr.874/2002

             Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.341

din 30 septembrie 2002