Hotărârea nr. 340/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi începând cu 01.10.2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi, începând cu 01.10.2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, îregistrată sub nr.11533/27.08.2002, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea nr.12/2002 a Consiliului de administraţie a RATC Iaşi privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.38 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia pentru servicii publice, comerţ şi promovarea iniţiativei private;

            In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Statul de funcţii al personalului serviciilor Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art.2 Se aprobă Organigrama Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1 octombrie 2002.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.340

din 30 septembrie 2002