Hotărârea nr. 337/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea S.C.CONCRISMEN SRL de la plata chiriei pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în incinta Ştrandului municipal pe perioada în care acesta nu funcţionează

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea S.C.CONCRISMEN SRL de la plata chiriei pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în incinta Ştrandului municipal, pe perioada în care acesta nu funcţionează

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere solicitarea S.C."CONCRISMEN"SRL înregistrată cu nr.52405/12.09.2002;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia pentru servicii publice, comerţ şi promovarea iniţiativei private;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scutirea S.C."CONCRISMEN"SRL de la plata chiriei pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în incinta Ştrandului municipal, pe perioada în care acesta nu funcţionează.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.337

din 30 septembrie 2002