Hotărârea nr. 332/2002

HOTĂRÂRE privind corecţia chiriei pentru subsolul ce face parte integrantă din spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Piaţa Unirii nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind corecţia chiriei pentru subsolul ce face parte integrantă din spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Piaţa Unirii nr.6

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.13815/21.08.2002 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere solicitarea S.C."FOTBAL"S.A. înregistrată sub nr.48031/15.08.2002;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă corecţia chiriei pentru subsolul ce face parte integrantă din spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Piaţa Unirii nr.6, prin aplicarea la tariful de bază a unui coeficient de reducere de 0,3, respectiv reducerea tarifului iniţial cu 70%.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată la S.C."FOTBAL "S.A.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Leonte Tudor                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.332

din 2 septembrie 2002