Hotărârea nr. 318/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării lucrărilor de consolidare modernizare refacere a împrejmuirilor şi reparaţii capitale la obiectivele ce alcătuiesc Stadionul "Emil Alexandrescu"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării lucrărilor de consolidare, modernizare, refacere a împrejmuirilor şi reparaţii capitale la obiectivele ce alcătuiesc

Stadionul "Emil Alexandrescu"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică;

            Având în vedere cererea nr.46908/8.08.2002 prin care RAJAC Iaşi, prin dir.gen.ing.Gh.Nichita, solicită acordul privind executarea lucrărilor de consolidare şi modernizare a Stadionului "Emil Alexandrescu"Iaşi;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.135/1.04.2002 prin care s-a însuşit protocolul de predare - primire spre administrare a Stadionului "Emil Alexandrescu", protocol încheiat între Consiliul Local Iaşi şi R.A.J.A.C.Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

            Având în vedere prevederile art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă efectuarea lucrărilor de consolidare, modernizare, refacere a împrejmuirilor şi reparaţii capitale la obiectivele ce alcătuiesc Stadionul "Emil Alexandrescu"Iaşi.

            Art.2 Toate cheltuielile ce vizează aceste lucrări vor fi suportate de către administratorul stadionului.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Leonte Tudor                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.318

din 2 septembrie 2002