Hotărârea nr. 316/2002

HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore pentru personalul de coordonare şi control din cadrul Direcţiei Pieţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind plata orelor suplimentare până la 360 ore pentru personalul de coordonare şi control din cadrul Direcţiei Pieţe

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Referatul de specialitate înaintat de către Direcţia Pieţe;

            Legea nr.281/1993;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmit de :

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă plata orelor suplimentare până la 360 ore pentru personalul cu atribuţii de coordonare şi control din cadrul Direcţiei Pieţe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

         cons.Leonte Tudor                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.316

din 2 septembrie 2002