Hotărârea nr. 311/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 70 00 mp. situat în Iaşi Cartier Tudor Vladimirescu cvartal 17 parcela 594/1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 70,00 mp., situat în Iaşi, Cartier Tudor Vladimirescu, cvartal 17, parcela 594/1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 70,00 mp., situat în Iaşi - Cartier T.Vladimirescu cvartal 17, parcela 594/1.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.Leonte Tudor                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.311

din 2 septembrie 2002