Hotărârea nr. 31/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila : SERBAN ANA din Iaşi B-dul Alexandru cel Bun nr.47 bl.E1 sc.D etaj 5 ap.21

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila : SERBAN ANA din Iaşi,

B-dul Alexandru cel Bun nr.47, bl.E1, sc.D, etaj 5, ap.21

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

- Hotărârea Guvernului României nr.714/02.09.1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.210.829 lei privind impozitul pe clădiri şi taxa auto proprietatea contribuabilei ŞERBAN ANA din Iaşi, B-dul Alexandru cel Bun nr.47, bloc E1, sc.D, etaj 5, ap.21, calculate până la data de 18.12.2001.

 

Data scadenţei

Debit la data de 18.12.2001

Majorări aferente perioadei :

01.01.1999 – 18.12.2001

15.12.2001

2.373.823 lei

1.210.829 lei

           

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru a se duce la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.31

din 28 ianuarie 2002