Hotărârea nr. 309/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 00 mp. situat în Iaşi str.Muşatini lateral bloc D1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 18,00 mp. situat în Iaşi, str.Muşatini

lateral bloc D1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

            Având în vedere atribuţiile consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 18,00 mp., situat în Iaşi, str.Muşatini lateral bloc D1.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Leonte Tudor                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.309

din 2 septembrie 2002