Hotărârea nr. 305/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 173 95 mp situat în Iaşi str.Nicolae Bălcescu nr.6 către Danalache Ioan şi Ana în vederea extinderii construcţiei existente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 173,95 mp, situat în Iaşi, str.Nicolae Bălcescu nr.6 către Danalache Ioan şi Ana, în vederea extinderii construcţiei existente

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.61745/15.10.2001 prin care Dl.Danalache Ioan solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 173,95 mp., situat în Iaşi - strada Nicolae Bălcescu nr.6, în vederea extinderii construcţiei existente;

            Având în vedere Certificatul de urbanism nr.2707/29.1.2001, avizul Comisiei de Urbanism din data de 09.11.2001, precum şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b din Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată în anul 1996,  privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit.g din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 173,95 mp., situat în Iaşi, str.Nicolae Bălcescu nr.6, către Danalache Ioan şi Ana, în vederea extinderii construcţiei existente.

            Art.2 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.305

din 2 septembrie 2002