Hotărârea nr. 300/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 516 00 mp. situat în Iaşi - şos.Păcurari nr.4 în vecinătate corp anexă bloc 590 A

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 516,00 mp. situat în Iaşi - şos.Păcurari nr.4, în vecinătate corp anexă bloc 590 A

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.10 alin 2 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statutare prin art.38 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură; 

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 516,00 mp. Situat în Iaşi- şos.Păcurari nr.4, în vecinătate corp anexă bloc 590 A.

            Art.2. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.300

din 2 septembrie 2002