Hotărârea nr. 297/2002

HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.192 din 27.05.2002 şi schimbarea destinaţiei a zece aprtamente din locuinţe sociale de necesitate apartamente situate în Iaşi str.Decebal nr.1 imobil "Cămin Decebal-Cantemir"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea HCL nr.192 din 27.05.2002 şi schimbarea destinaţiei a zece aprtamente din locuinţe sociale de necesitate, apartamente situate în Iaşi, str.Decebal nr.1, imobil "Cămin Decebal-Cantemir"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.25 alin 1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 114/1996;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.11032/2.07.2002, întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de :

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se abrogă HCL nr.192 din 27.05.2002.

            Art.2. Se schimbă destinaţia a zece apartamente din locuinţe sociale în locuinţe de necesitate, apartamente situate în Iaşi, str.Decebal nr.1 imobil "Cămin Decebal-Cantemir". Locuinţe de necesitate se vor închiria temporar persoanelor îndreptăţite conform legii.

            Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Comisiei Sociale de analiză a solicitărilor locative şi Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.297

din 2 septembrie 2002