Hotărârea nr. 295/2002

HOT|R+RE privind completarea HCL 196/1999

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 196/1999

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

 

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P. ;

            Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            Având în vedere prevederile HCL 196/1999 privind inventarierea domeniului public al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            In conformitate cu art.46 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se completează HCL 196/1999  în sensul inventarierii în domeniul public al Municipiului Iaşi a bunurilor cuprinse în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Municipiului Iaşi şi servciiile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.295

din 2 septembrie 2002