Hotărârea nr. 294/2002

HOTĂRÂRE privind revocarea HCLM nr.95/10.05.1999 HCLM nr.178/9.08.1999 şi HCLM nr.36/28.02.2000 şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a aterenului în suprafaţă de 4706 48 mp situat în Iaşi str.Cucu intersecţie cu str.Elena Doamna către Tribunalul Iaşi în vederea construirii unui sediu - Palat Justiţie

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCLM  nr.95/10.05.1999, HCLM nr.178/9.08.1999 şi HCLM nr.36/28.02.2000 şi atribuirea în folosinţă gratuită , pe durata existenţei construcţiei, a aterenului în suprafaţă de 4706,48 mp situat în Iaşi, str.Cucu intersecţie cu str.Elena Doamna, către Tribunalul Iaşi, în vederea construirii unui sediu -

Palat Justiţie

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.1670/10.05.2002 a Tribunalului Iaşi, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă  de 4706,48 mp. situat în Iaşi, str,Cucu intersecţie cu str.Elena Doamna, în vederea construirii unui sediu - Palat de Justiţie;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism  nr.980/16.05.2002 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere HCLM nr.95/10.05.1999, HCLM nr.178/9.08.1999 şi HCLM  36/28.02.2000, în baza cărora s-a încheiat  Contractul de asociere cu Media Pro Pictures;

            Având în vedere că din cauze inputabile Media Pro Pictures nu şi-a executat obligaţiile rezultate din contract;

            Având în vedere că Media Pro Pictures a refuzat semnarea Procesului-Verbal de predarea-primire a amplasamentului propus, caz în care se impune rezilierea contractului de asociere şi pe cale de consecinţă revocarea hotărârilor menţionate;

            Având în vedere dispoziţiile art.11 lit.c, art.17 şi art.18 din Contractul de asociere;

            Având în vedere art.969 alin 1 şi 2  din Codul Civil;

            Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, coraborat cu dispoziţiile art.17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul jurideic al acesteia;

            Văzând şi dispoziţiile art.38 lit."f' şi "g" din Legea 215/2001;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;   

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se revocă HCLM  nr.95/10.05.1999, HCLM NR.178/9.08.1999 şi HCLM NR.36/28.02.2000 şi pe cale de consecinţă se reziliază Contractul de asociere înregistrat sub numărul 34786/13.07.1999, încheiat între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Media Pro Pictures.

            Art.2. Se atribuie în folosinţă gratuită , pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 4706,48 mp situat în Iaşi- str.Cucu intersecţie cu str.Elena Doamna, către Tribunalul Iaşi, în vederea construirii unui sediu -Palat Justiţie.

            Art.3. Termenul de începere a lucrării este de 12 luni de la adoptarea  prezentei hotărâri de către Consiliul Local Municipal Iaşi. In caz contrar va fi retrasă folosinţa asupra terenului.

            Art.4 In vederea realizării acestui obiectiv se propune ca reconstituirea dreptului de proprietate pentru solicitările din Str.Labirint nr.4,6 şi 8 şi Str.Elena Doamna nr.5, să se facă pe amplasamentul delimitat pe planul de situaţie sc.1:1000, de literele A, B, C, D.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.294

din 2 septembrie 2002