Hotărârea nr. 293/2002

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru unele măsuri de menţinere a limitelor actuale ale Grădinii Botanice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru unele măsuri de menţinere a limitelor actuale ale Grădinii Botanice

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, precum şi cererile de construire pe terenuri situate în Grădina Botanică;

            Ţinând cont de protejarea monumentelor naturale ca fiind bunuri publice inalienabile;

            In conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală ;

            Conform PUG, aprobat prin HCL 136/9.08.1999;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind unele măsuri de menţinere a limitelor actuale ale Grădinii Botanice.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de Arhitectură şi Urbanism.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.293

din 2 septembrie 2002