Hotărârea nr. 292/2002

HOTĂRÂRE privind vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă din imobile naţionalizate care nu au fost revendicate conform Legii 10/2001

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă din imobile naţionalizate care nu au fost revendicate conform Legii 10/2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere hotărârea 11/27.01.1997 a Consiliului Local prin care fondul locativ de stat a trecut în administarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.4379 din data de 2.04.2002 întocmit de D.A.P.P.P.

            Având în vedere cererile chiriaşilor care solicită cumpărarea locuinţelor pe care le deţin cu contract  de închiriere, încheiat anterior intrării în vigoare a Legii 112/1995 şi care nu au fost revendicate conform Legii 10/2001 sau dacă au fost revendicate conform Legii 112/1995 au primit despăgubiri;

            Având în vedere prevederile normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 112/1995;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            Având în vedere prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1. Se aprobă constituirea comisiei privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi în conformitate cu Legea 112/1995 în componenţa specificată în Anexa nr.1.

            Art.2. Se aprobă Anexa nr.2 - privind actele necesare pentru întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare conform Legii 112/1995.

            Art.3. Se aprobă vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă din imobile naţionalizate nerevendicate conform Legii 10/2001 şi Legii 112/1995 fără vânzarea terenului aferent -curte sau teren împrejmuitor imobilului.

            Art.4. Comisiile formate de prezenta hotărâre a Consiliului Local sunt neretribuite.

            Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.P.P.P.  care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.292

din 2 septembrie 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                        la H.C.L.nr.292 din 2 septembrie 2002

 

 

 

 

Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de cumpărare a unor locuinţe din fondul locativ de stat de către actualii chiriaşi în condiţiile Legii nr.112/1995 în următoarea componenţă:

 

 

1.Prof.univ.Vasile Munteanu     - Viceprimarul Municipiului Iaşi - Preşedinte

2.Cons.jr.Lăcrămioara Vernică             - Secretarul Municipiului Iaşi - Vicepreşedinte

3.Cons.jr.Mariana Mălaimare   - Serviciul Juridic Contencios - Membru

4.Cons.jr.Nicolina Lunguleac    - Serviciul Juridic Contencios - Membru

5.Ing.Letiţia Palaga                               - Director D.A.P.P.P. - Membru

6.Ing.Dorin Şavlovschi              - Sef Serviciu A.T.C.F. - Membru

7.Sociolog Petru Focşa                         - Şef Serviciu G.F.I. - Membru

8.Carp Petra                                        - Consilier municipal - Membru

9.Neculau Constantin                - Consilier Municipal - Membru

10.Calu Alexandru                                - Consilier Municipal - Membru

11.Ungureanu Neculai              - Consilier Municipal - Membru

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariatul Comisiei

1.sing.Carmen Andronic                       - secretar

2.sing.Mariana Hostiuc                         - secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                ANEXA NR.2

                                                                        la H.C.L.nr.292 din 2 septembrie 2002

 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

 

 

            In vederea întocmirii contractelor de vânzare cumpărare în condiţiile Legii nr.112/1995.

1.- contract de închiriere;

2.- adeverinţă de nerevendicare de la comisia de aplicare a Legii nr.10/2001 de la Prefectura Iaşi şi D.A.P.P.P.;

3.- Adeverinţă de la Arhivele Statului - dovadă că imobilul nu este patrimoniul Primăriei Iaşi;

4.- Adeverinţă de la Serviciul Urbanism şi Sistematizare - prin care să se ateste că imobilul a fost identificat aşa cum a fost construit;

5.- Declaraţie notarială - soţ, soţie - solicitanţii nu deţin o altă locuinţă din fond de stat şi nu au sau nu au înstrăinat o proprietate personală;

6.- Xerox buletine;

7.- Cerere înscriere cumpărare tipizată D.A.P.P.P.;

8.- Adeverinţă de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Iaşi - în cazul în care imobilul este înscris pe "Lista monumentelor din Judeţul Iaşi - 1979".