Hotărârea nr. 291/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a preţului de vânzare a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform HG 505/1998

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proceselor verbale de negociere a preţului de vânzare a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform HG 505/1998

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.9246/3.07.2002 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere prevederile HG 505/1998, privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă procesele verbale de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din anexa nr.1.

            Art.2. In termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea proceselor verbale prin prezenta hotărâre se  vor perfecta contractele de vânzare-cumpărare pentru chiriaşii ale căror oferte de preţ au fost acceptate.

            Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la DAPPP  şi societăţilor comerciale menţionate în anexa nr.1.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            cons.Leonte Tudor                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.291

din 2 septembrie 2002