Hotărârea nr. 289/2002

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 de ani cu posibilitate de prelungire Episcopiei Romano-Catolică Iaşi a clădirii în care funcţionează Cantina de Ajutor Social din str.Sf.Andrei nr.70

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 de ani, cu posibilitate de prelungire,  Episcopiei Romano-Catolică Iaşi a clădirii în care funcţionează Cantina de Ajutor Social din str.Sf.Andrei nr.70

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.40659/3.07./2002, prin care Episcopia Romano-Catolică solicită atribuirea în folosinţă gratuită  a clădirii în care funcţionează  Cantina de Ajutor Social  din str.Sf.Andrei nr.70, unde va funcţiona în continuare această instituţie;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

            - Comisia de Amenajarea Teritoriului şi disciplina în construcţii;

            - Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

            - Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            - Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

            In conformitate cu art.17 din Legea 213 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu Legea 215/2001  privind Administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, Episcopiei Romano-Catolică Iaşi, pe o perioadă  de 15 de ani, cu posibilitate de prelungire,  a clădirii în care funcţionează Cantina de Ajutor Social din str.Sf.Andrei nr.70, care îşi va păstra destinaţia.

            Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Primăria Municipiului Iaşi şi Episcopia Romano-Catolică Iaşi în vederea funcţionării Cantinei de Ajutor Social.

            Episcopia Romano-Catolică va efectua îmbunătăţiri ale clădirii şi serviciilor, va prelua personalul administrativ şi cei 280 de asistaţi. Primăria Municipiului Iaşi va aloca, pentrul anul în curs, suma de un miliard, stabilită în bugetul local.

            Art.3. Incepând cu anul 2003 responsabilităţile financiare şi administrative vor fi preluate în întregime de Episcopia Romano-Catolică.

            Art.4. Episcopia va asista şi persoanele recomandate şi considerate de Primărie ca fiind cazuri deosebite. Consiliul Local Municipal Iaşi îşi rezervă dreptul de monitorizare a acestei activităţi.

            Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciiile de specialitate.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

                cons.Leonte Tudor                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.289

din 2 septembrie 2002