Hotărârea nr. 282/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi- Aleea Sucidava nr.9 bl.260 sc.A ap.3 în suprafaţă de 8 2 mp.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, a terenului situat în Iaşi- Aleea Sucidava nr.9, bl.260, sc.A, ap.3, în suprafaţă de 8,2 mp.

 

 

 

            Consiliul local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.10 alin.2 din legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 8,2 mp., situat în Iaşi -Aleea Sucidava nr.9, bl.260, sc.A,ap.3.

            Art.2. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.282

din 22 iulie 2002