Hotărârea nr. 279/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului local Municipal Iaşi a terenului situat în Iaşi -Aleea Plăieşilor nr.3 bl.V1 sc.C parter ap.4 în suprafaţă de 9 15 mp.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului local Municipal Iaşi, a terenului situat în Iaşi, -Aleea Plăieşilor nr.3, bl.V1, sc.C, parter, ap.4, în suprafaţă de 9,15 mp.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniuluipublic şi privat al Municipiului Iaşi;

-Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi devoltare urbanisticţ realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local  Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 9,15 mp, situat în Iaşi - Aleea Plăieşilor nr.3, bl.V1, sc.C, parter, ap.4.

            Art.2. Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.279

din 22 iulie 2002