Hotărârea nr. 277/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan Mun.Iaşi în zona Bucium tarlaua 20 şi 135

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan Mun.Iaşi, în zona Bucium , tarlaua 20 şi 135

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbansim nr.1388/12.06.2002;

            Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din 12.06.2002;

            Având în vedere prevederile legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001(Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea orfinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

-Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi disciplină în construcţii;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism ;

            In conformitate cu legea 215/2001 perivind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă în principiu Planul Urbanistic Zonal - extindere intravilan Mun.Iaşi, zona Bucium, tarlaua 20 şi 135.

            Art.2. Obţinerea avizelor şi acordurilor stabilite de lege pentru aprobarea documentaţiei de urbanism revine în obligaţia beneficiarilor.

            Art.3. Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

   cons.Renata Puşcaşu                                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.277

22 iulie 2002