Hotărârea nr. 276/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 24 20 mp. situat în Iaşi - Bd.Independenţei nr.9 la parterul blocului Y6 cvartal 11 parcela 388/1 către S.C. BEST ELECTRONICS SRL în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 24,20 mp., situat în Iaşi - Bd.Independenţei nr.9, la parterul blocului Y6, cvartal 11, parcela 388/1, către S.C. BEST ELECTRONICS SRL, în vederea extinderii spaţiului existent

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.35861 din 10.06.2002, prin care S.C. "Best Electronics" SRL - reprezentată prin dl.Lazăr Dan, solicită concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 24,20 mp. situat în Iaşi - Bd.Independenţei nr.9, la parterul blocului Y6, în vederea extinderii spaţiului existent ;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.973/14.05.2002 şi a referatului de  specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltarea urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

- Comisia de amenjarea teritoriului şi disciplină în construcţii;

            Având în vedere prevederile art.12, alin.b din Legea 50/1991 (modificată şi republicată în anul 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea 219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit.g din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 24,20 mp., situat în Iaşi, Bd.Independenţei nr.9 la parterul blocului Y6, cvartal 11, parcela 388/1 către S.C. "BEST ELECTRONICS" SRL, în vederea extinderii spaţiului existent.

            Art.2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică privind evaluarea terenului, astfel valoarea totală a terenului este de 76.920.862 lei (2.303 USD sau 24.449 Euro), pentru suprafaţa de 24,20 mp., respectiv 3.178.548 lei/mp. (95,16 USD/mp. Sau 101,19 Euro/mp.)

            Art.3. Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 3.076.834 lei/an (92,12 USD/an sau 98 Euro/an), respectiv 127.142 lei/mp/an (3,81 USD/mp/an sau 4,05 Euro/mp./an). Redevenţa valorică a concesiunii a fost calculată conform art.14 din Legea 50/1991 (modificată şi republicată în anul 1996).

            Art.4. Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

            Art.5. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.276

din 22 iulie 2002