Hotărârea nr. 275/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 24 20 mp. Situat în Iaşi Bd.Independenţei nr.9 - la parterul blocului Y6 cvartal 11 parcela 388/1

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIU LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 24,20 mp. Situat în Iaşi, Bd.Independenţei nr.9 - la parterul blocului Y6, cvartal 11, parcela 388/1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publicţ şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2002 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică  realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

-Comisia de amenjarea teritoriului şi disciplină în construcţii;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă trecerea din  domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 24,20 mp. situat în Iaşi -Bd.Independenţei nr.9 - la parterul blocului Y6, cvartal 11, parcela 388/1.

            Art.2. Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

   cons.Renata Puşcaşu                                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.275

din 22 iulie 2002