Hotărârea nr. 25/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson IX Calea Chişinăului (între str.Bucium şi aleea de acces la AGMUS) L = 1 454 km" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii

"Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson IX,

Calea Chişinăului (între str.Bucium şi aleea de acces la AGMUS), L = 1,454 km", municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică - S.G.C.Biroul străzi, linii tramvai, semnalizare rutieră, trafic din cadrul Primăriei Iaşi;

            Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice;

            Având în vedere Ordinul 1013/873/2001 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea structurii, conţinutul şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;

            In temeiul art.46, aliniat 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate al obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson IX, Calea Chişinăului (între str.Bucium şi aleea de acces la AGMUS), L = 1,454 km",  municipiul Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.25

din 28 ianuarie 2002