Hotărârea nr. 246/2002

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui număr de 10 locuinţe sociale din imobilul "Cămin Decebal - Cantemir" pentru mamele singure aflate în dificultate asistate de Primăria Municipiului Iaşi prin programul "Hecuba"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui număr de 10 locuinţe sociale din imobilul "Cămin Decebal - Cantemir" pentru mamele singure aflate în dificultate, asistate de

Primăria Municipiului Iaşi prin programul "Hecuba"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.42 din Legea nr.114/1996, republicată şi modificată prin Legea nr.145/1999;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.38612/21.06.2002, întocmit de Serviciul A.T.A.S.;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 şi art.68, alin.l, lit.p din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă repartizarea unui număr de 10 locuinţe sociale (apartamente cu 1 cameră) din imobilul "Cămin Decebal - Cantemir", pentru mamele singure aflate în dificultate, asistate de Primăria Municipiului Iaşi prin programul "Hecuba".

            Art.2 Solicitanţii vor trebui să îndeplinească condiţiile referitoare la venit, conform legii.

            Art.3 In vederea satisfacerii cerinţelor de locuit ale tuturor celor 14 mame nominalizate în referatul de specialitate, se va proceda acolo unde este posibil, la repartizarea a 2 persoane având calitatea de titular, într-o unitate locativă.

            Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi solicitanţilor.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

              cons.Renata Puşcaşu                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.246

din 24 iunie 2002