Hotărârea nr. 243/2002

HOTĂRÂRE privind amplasarea a 250 cabine telefonice stradale aparţinând Direcţiei de Telecomunicaţii Iaşi - "ROMTELECOM"SA în suprafaţă totală de 250 mp. pe terenul proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi conform Anexei 1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind amplasarea a 250 cabine telefonice stradale aparţinând Direcţiei de Telecomunicaţii Iaşi - "ROMTELECOM"SA în suprafaţă totală de 250 mp. pe terenul proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, conform Anexei 1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.32179/23.05.2002 prin care Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi - ROMTELECOM SA solicită închirierea unei suprafeţe de 250 mp. teren în vederea amplasării a 250 cabine telefonice stradale;

            Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.38 alin.2 lit."h" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă H.C.L.M.nr.260/18.11.1999, H.C.L.M.nr.297/16.12.1999 şi H.C.L.M. nr.26/28.02.2002 privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi - ROMTELECOM SA , în vederea amplasării de cabine telefonice stradale.

            Art.2 Se aprobă amplasarea a 250 cabine telefonice stradale cu o suprafaţă totală de 250 mp., conform Anexei 1, pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Contravaloarea folosinţei terenului o reprezintă taxa de 145000 lei/mp./lună conform H.C.L.336/29.11.2001.

            Valoarea taxei se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Renata Puşcaşu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.243

din 24 iunie 2002