Hotărârea nr. 233/2002

HOTĂRÂRE privind zonarea terenurilor aflate în intravilanul şi extravilanul municipiului Iaşi pe categorii de impozite

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind zonarea terenurilor aflate în intravilanul şi extravilanul municipiului Iaşi pe categorii de impozite

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

- Ordonanţa Guvernului nr.36 din 30.01.2002 privind impozitele şi taxele locale;

- In baza referatului de specialitate întocmit de către Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere amendamentul Comisiei  de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi 

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii;

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă încadrarea terenurilor din Iaşi în 4 categorii de zone A, B, C, D conform referatului de specialitate şi a planşei anexate pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Iaşi.

            Art.2 Se aprobă încadrarea terenurilor din municipiul Iaşi aflate în extravilanul acestuia în 10 categorii de folosinţă conform anexei nr.4.

            Art.3 Fiecare contribuabil va fi înştiinţat în scris cu impozitele şi taxele ce le are de plătit în anul 2002 pe fiecare categorie de impozit, de către D.G.F.P.locale Iaşi în termen de o lună (până la 15.07.2002).

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale pentru asimilarea şi aplicarea acesteia în stabilirea impozitelor.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.Renata Puşcaşu                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.233

din 24 iunie 2002