Hotărârea nr. 224/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Marinescu Georgeta din Iaşi şos.Bârnova nr.5

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Marinescu Georgeta din Iaşi,

şos.Bârnova nr.5

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere;

            Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

            Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale şi O.G.nr.40/28.03.2002;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

 - Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- - Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 19.740.829 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei Marinescu Georgeta din Iaşi, şos.Bârnova nr.5, calculate până la data de 04.06.2002.

 

            Debit la 4.06.2002                               Majorări aferente perioadei

                                                                           1.01.1999 - 4.06.2002

 

               33.378.048 lei                                               19.740.829 lei

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.224

din 24 iunie 2002