Hotărârea nr. 222/2002

HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor datorate de numita Lungu Maria din Iaşi,strada Grădinari nr.2,bl.D1,sc.C,et.3,ap.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor datorate de numita Lungu Maria din Iaşi,

strada Grădinari nr.2, bl.D1, sc.C, et.3,ap.1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

             H.G.nr.714 din anul 1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetele locale;

             Raportul de specialitate al Direcţiei de Finanţe Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- - Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

             In conformitate cu prevederile articolului nr.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor şi a penalizărilor de întârziere în sumă totală de 1.180.914 lei  privind impozitul pe clădiri şi teren proprietatea contribuabilei Lungu Maria, calculate până la data de 2002.

            Data scadenţei          - Debit la 31.12.02    Majorări - 15.12.1999 - 16.05.2002

 

 

               15.05.2002

 

 

2.398.618 lei

 

1.180.914 lei

- impozit pe clădiri

- impozit pe teren

 

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 3 luni a debitelor restante în sumă de 2.398.618 lei conf.anexei 1, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor pe anul 2002.
Data scadenţei              Debit                Majorări de întârziere

01.06.2002                              799.539 lei       maj.cf.H.G.670/1999 - 0,1% pe zi

01.07.2002                              799.539 lei       maj.cf.H.G.670/1999 - 0,1% pe zi

01.08.2002                              799.540 lei       maj.cf.H.G.670/1999 - 0,1% pe zi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Finanţe Publice Locale Iaşi pentru a se duce la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.222

din 24 iunie 2002