Hotărârea nr. 207/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi str.Petru Rareş nr.19 bis în vederea construirii unui garaj

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 15,00 mp., situat în Iaşi, str.Petru Rareş nr.19 bis, în vederea construirii unui garaj

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.28580/04.06.2002, prin care dl.Sfabu Traian solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 15,00 mp., situat în Iaşi, str.Petru Rareş nr.19 bis, în vederea construirii unui garaj;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.963/09.05.2002 precum şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Iaşi;

- Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi disciplină în construcţii;

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.2190/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie a terenului aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 15,00 mp., situat în Iaşi, str.Petru Rareş nr.19 bis, în vederea construirii unui garaj.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie se va stabili pe baza unui Raport de Expertiză tehnică de evaluare a terenului, întocmit de o persoană autorizată din cadrul Societăţii Experţilor Tehnici, la cererea solicitantului, iar plata raportului se va face de către beneficiarul amplasamentului.

            Art.3 Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.207

din 24 iunie 2002