Hotărârea nr. 205/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi implementarea Programului "S.O.S.TRANSPORTUL PUBLIC IEŞEAN"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea şi implementarea

Programului "S.O.S.TRANSPORTUL PUBLIC IEŞEAN"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Expunerea de Motive şi Propunerea Primarului Municipiului Iaşi, conf.univ.dr.Constantin Simirad;

            Având în vedere Raportul de specialitate pentru implementarea Programului "S.O.S.TRANSPORTUL PUBLIC IEŞEAN", ce va fi pus în aplicare sub forma parteneriatului de către reprezentanţii Cotidianului MONITORUL, ai GRUPULUI ROMÂN PENTRU INVESTIŢII IN MASS MEDIA – GRIMM şi de cei ai REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IAŞI, întocmit de reprezentanţii acestei regii;

            Având în vedere Scrisoarea de intenţie comună nr.1.595 din 07.05.2002 a Cotidianului MONITORUL şi a GRIMM;

            Având în vedere dispoziţiile art.38 alin.(1) lit.i) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale;

            Văzând şi Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea şi implementarea Programului S.O.S."TRANSPORTUL PUBLIC IEŞEAN", proiect înaintat spre aprobare Consiliului Local de către Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi;

            In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă Programul "S.O.S.TRANSPORTUL PUBLIC IEŞEAN", aşa cum este specificat în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Programul "S.O.S.TRANSPORTUL PUBLIC IEŞEAN" este un program de interes public, fără nici un scop lucrativ.

            Art.2 Implementarea programului se realizează începând cu data de 1 iunie 2002.

            Art.3 Desfăşurarea etapizată a Programului, stabilită de comun acord de către promotorii acestuia, este specificată în Anexa 2.

            Art.4 Sponsor al acestui program poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să contribuie la revigorarea transportului public local.

            In vederea recrutării de sponsori, Cotidianul MONITORUL se bucură de exclusivitatea mediatizării acestui Program.

            Art.5 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, Cotidianul MONITORUL, GRIMM şi Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi vor pune în aplicare prevederile acestei hotărâri.

            Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.205

din 27 mai 2002