Hotărârea nr. 200/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalizărilor de întârziere în sumă totală de 9.390.539 lei privind impozitul pe terenul proprietate personală a contribuabilului Slicaru Pavel din Iaşi str.Sos.Bahlui calculate la data de 21.04.2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalizărilor de întârziere în sumă totală de 9.390.539 lei privind impozitul pe terenul proprietate personală a contribuabilului Slicaru Pavel din Iaşi, str.Sos.Bahlui, calculate la data de 21.04.2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.189/1998 privind finanţele locale, H.G.nr.714 din anul 1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetele locale, raportul de specialitate al Direcţiei de Finanţe Publice Locale Iaşi şi în conformitate cu prevederile articolului nr.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalizărilor de întârziere în sumă totală de 9.390.539 lei  privind impozitul pe terenul proprietate personală a contribuabilului Slicaru Pavel din Iaşi, str.sos.Bahlui,  calculate la data de 21.04.2002.

 

Data scadenţei

Debit la 31.12.2001

Majorări aferente perioadei 15.03.1999 - 20.04.2002

 

 

 

12.302.100 lei

 

9.390.539 lei

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Finanţe Publice Locale Iaşi pentru a se duce la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.200

din 27 mai 2002