Hotărârea nr. 198/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul CIOCLU CONSTANTIN şi IULIA din Iaşi Şos.Bârnova nr.33

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru

contribuabilul CIOCLU CONSTANTIN şi IULIA din Iaşi, Şos.Bârnova nr.33

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 3.824.248 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului CIOCLU CONSTANTIN şi IULIA din Iaşi, şos.Bârnova nr.33 calculate până la data de 11.04.2002.

Debit la 11.04.2002

Majorări aferente perioadei

1.01.2000 - 11.04.2002

 

8.404.339 lei

 

3.824.248 lei

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.198

din 27 mai 2002