Hotărârea nr. 181/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 5 85 mp. situat în Iaşi - Bd.Copou nr.40 bl.B2 parter ap.3 către domnul Costăchescu Adrian în vederea construirii unui balcon

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 5,85 mp., situat în Iaşi - Bd.Copou nr.40, bl.B2, parter, ap.3, către domnul Costăchescu Adrian,

în vederea construirii unui balcon

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.19608/20.03.2002, prin care domnul Costăchescu Adrian solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 5,85 mp., la parterul blocului B2 din Bd.Copou nr.40, în vederea construirii unui balcon;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2566/21.11.2001 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.12, al."b" din Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată în anul 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit"g" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            In temeiul dispoziţiilor art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 5,85 mp., situat în Iaşi - Bd.Copou nr.40, bl.B2, parter, către domnul Costăchescu Adrian, în vederea construirii unui balcon.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică a terenului situat în Iaşi - Bd.Copou nr.40, la parterul blocului B2, astfel valoarea terenului pentru suprafaţa de 5,85 mp. este de 10.994.086 lei (331,32 USD), respectiv 1.879.331 lei/mp. (56,63 USD/mp.).

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 439.764 lei/an (13,25 USD), pentru suprafaţa de 5,85 mp., respectiv 75.173,23 lei/mp./an (2,26 USD/mp/an).

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr. 181

din 29 aprilie 2002