Hotărârea nr. 18/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice a obiectivului de investiţii "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale - Iaşi" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice a obiectivului de investiţii "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale - Iaşi" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice şi Ordinul MF nr.1014/2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru obiectivul de investiţii "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale - Iaşi" valoare estimativă 45.714.000 mii lei (preţuri iulie 2001) şi indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a execuţiei lucrărilor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.18

din 28 ianuarie 2002