Hotărârea nr. 169/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 43 60 mp. situat în Iaşi Str.Anastasie Panu nr.56 cvartal 34 parcela 1074/1/1 din vecinătatea blocului B1 către d-na Beşleagă Magdalena în vederea realizării accesului din exterior în spaţiul proprietate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 43,60 mp., situat în Iaşi, Str.Anastasie Panu nr.56, cvartal 34, parcela 1074/1/1, din vecinătatea blocului B1, către d-na Beşleagă Magdalena, în vederea realizării accesului din exterior

 în spaţiul proprietate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Serviciului Arhitectură şi Urbanism nr.9780/08.04.2002, prin care se solicită întocmirea unui proiect de hotărâre privind concesionarea directă către d-na beşleagă Magdalena a unui teren situat în Iaşi - Str.A.Panu nr.56, în vederea realizării accesului din exterior la spaţiul existent;

            Având în vedere în şedinţa Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi din data de 15.03.2002 s-a avizat Studiu Volumetrie la Acces Subsol Sala Aerobic Bloc A.Panu şi ţinând cont de referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.12, al."b" din Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată în anul 1996), privind autorizarea executării construciilor;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit."g" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere neînsuşirea de către Consiliul Local a raportului de expertiză tehnică a terenului din str.Anastasie Panu nr.56, cvartal 34, parcela 1074/1/1;

            In temeiul dispoziţiilor art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 43,60 mp., situat în Iaşi - Str.Anastasie Panu nr.56, cvartal 34, parcela 1074/1/1, din vecinătatea blocului B1, către d-na Beşleagă Magdalena, în vederea realizării accesului din exterior în spaţiul proprietate.

            Art.2 Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

            Art.3 Se va reface expertiza tehnică ce va fi supusă însuşirii de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                              cons.jr.Lăcrămiora Vernică

 

 

 

 

 

Nr.169

din 29 aprilie 2002