Hotărârea nr. 152/2002

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru renegocierea contractului de concesionare nr.21531/12.04.2000 încheiat între Consiliul Local Iaşi în calitate de concedent şi S.C."Bursa Moldovei"S.A. în calitate de concesionare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru renegocierea contractului de concesionare nr.21531/12.04.2000 încheiat între Consiliul Local Iaşi în calitate de concedent şi S.C."Bursa Moldovei"S.A. în calitate de concesionare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.15947/5.03.2002 prin care S.C."Bursa Moldovei"S.A. Iaşi solicită ca plata redevenţei pentru suprafaţa de teren situată în Iaşi, Str.Elena Doamna nr.20 - 22 să fie prorogată pentru anul 2005;

            Având în vedere propunerea Comisiei de Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii, consemnat în procesul verbal din data de 5.04.2002 privind plata redevenţei pentru S.C.Bursa Moldovei S.A.Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.32 din Legea nr.319/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere votul de respingere al consilierilor exprimat în cadrul şedinţei pentru proiectul de hotărâre supus dezbaterii;

            In temeiul art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind renegocierea contractului de concesionare nr.21531/14.04.2000 încheiat între Consiliul Local Iaşi şi S.C."Bursa Moldovei"S.A.Iaşi în sensul prorogării plăţii redevenţei începând cu anul 2005.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor şi persoanelor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Mihai Mititiuc                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.152

din 29 aprilie 2002