Hotărârea nr. 151/2002

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru revenirea la destinaţia iniţială a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.68

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru revenirea la destinaţia iniţială a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Cuza Vodă nr.68

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.5187/05.04.2002 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere cererea nr.4413/20.03.2002 a S.C."ROMFLORIS"SRL şi

cererera nr.3207/28.02.2002 a domnului Florescu Gheorghe;

            Având în vedere votul de respingere exprimat în unanimitate de către consilieri pentru proiectul supus dezbaterii;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind revenirea la destinaţia iniţială a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă de la adresa : Iaşi, str.Cuza Vodă nr.68.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi S.C."ROMFLORIS"SRL.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

   cons.Mihai Mititiuc                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.151

din 29 aprilie 2002