Hotărârea nr. 12/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale;

            Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001;

            Având în vedere adresa comună a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi şi Consiliului Judeţean Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.2048/14/01.2002 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, la venituri în sumă de 1.590.385.471 mii lei şi la cheltuieli suma de 1.590.385.471 mii lei, aşa cum se prezintă în anexele nr.1 şi 2, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 cu suma de 2.000.000 lei pentru capitolul 59.02.34 - Subvenţii pentru Cultură.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi: Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Direcţiei de Patrimoniu, Direcţiei Pieţe şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.12

din 28 ianuarie 2002