Hotărârea nr. 109/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NASTASA VIRGINIA din Iaşi Str-la Cetăţuia nr.10 BL.764 SC.A AP.19

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NASTASA VIRGINIA din Iaşi,

Str-la Cetăţuia nr.10,BL.764,SC.A,AP.19

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impzotelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în suma de 568.823 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei NASTASA VIRGINIA din Iaşi, Str-la Cetăţuia nr.10, bl.764, sc.A,ap.19, calculate până la data de 20.02.2002

 

Data scadenţei

Debit la

20.02.2002

Majorări aferente perioadei

01.01.1999 – 20.02.2002

 

 

568823 lei

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

    cons.Mihai Mititiuc                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.109

din 25 martie 2002