Hotărârea nr. 101/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.208/1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.208/1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Analizând referatul de specialitate nr.18933/18.03.2002 al Serviciului Ajutor Social, Gratuităţi, Facilităţi, prin care se propun spre aprobare criterii suplimentare de acordare a meselor la Cantina de Ajutor Social;   

            In temeiul prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

            Având în vedere prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

            Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă criteriile de acordare a meselor la Cantina de Ajutor Social, prevăzute în anexa 1.

            Art.2 Persoanele apte de muncă, pentru care se acordă masă la cantină, au obligaţia ca, din 3 în 3 luni, să facă dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională.

            Art.3 Persoanele care se consideră îndreptăţite să nu presteze lunar zilele de muncă vor prezenta certificate medicale avizate de medicul desemnat de Primăria Municipiului Iaşi.

            Art.4 Beneficiarii apţi de muncă care refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local nu vor beneficia de masă la cantină pentru luna respectivă.

            Art.5 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

      cons.Mihai Mititiuc                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.101

din 25 martie 2002