Hotărârea nr. 1/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de concesionare a serviciului de transport public urban prin curse regulate rapide

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii termenului de concesionare a serviciului de transport public urban prin curse regulate rapide

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.135/14.05.2001 privind aprobarea concesionării traseelor transportului public urban de persoane prin curse regulate rapide, pe teritoriul municipiului Iaşi;

            Având în vedere că termenele contractelor de concesionare : nr.55.426/17.09.2001 încheiat cu S.C."CITY TRANS"S.R.L., nr.55.428/17.09.2001 încheiat cu S.C."TRIANON SERVICE"S.R.L., nr.55.427/17.09.2001 încheiat cu Asociaţia Minibus Iaşi şi nr.55.431/17.09.2001 încheiat cu S.C."PRODAN IMPEX"S.R.L. au expirat la data de 31.12.2001;

            In temeiul art.46 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de concesionare a serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide prevăzut în contractele nr.55426, 55427, 55428 şi 55431 încheiate la data de 17.09.2001 cu încă două luni. Prelungirea termenului se face prin încheierea unui act adiţional.

            Art.2 Celelalte clauze prevăzute în contractele de concesiune rămân neschimbate.

            Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi de a extinde traseele deja existente pentru o perioadă de două luni.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

       cons.Carol Stanciu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1

din 11 ianuarie 2002