Hotărârea nr. 98/2001

HOTĂRÂRE privind preluarea în folosinţă de către Regia Autonomă de Termoficare Iaşi a obiectivului : clădire punct termic echipamente şi teren aferent din str.Bularga nr.18 aflat în proprietatea S.C.Moldoplast S.A.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea în folosinţă de către Regia Autonomă de Termoficare Iaşi, a obiectivului : clădire punct termic, echipamente şi teren aferent, din str.Bularga nr.18, aflat în proprietatea S.C.Moldoplast S.A.Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitările S.C.MOLDOPLAST S.A.IASI, cu sediul în str.Calea Chişinăului nr.23, ca Regia Autonomă de Termoficare să preia punctul termic din zona str.Bularga nr.18;

            Având în vedere Decizia nr.99/04.02.1991 a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990, modificată, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă preluarea în folosinţă gratuită, de către Regia Autonomă de Termoficare Iaşi a obiectivului punct termic din zona str.Bularga nr.18, aflat în proprietatea S.C.MOLDOPLAST S.A.IASI, cuprinzând : clădire punct termic, echipamente şi teren aferent.

            Art.2 S.C.MOLDOPLAST S.A.IASI cu sediul în str.Calea Chişinăului nr.23 şi REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE IASI, cu sediul în str.Nicolae Gane nr.22A, vor încheia contract de comodat în care va fi descris obiectivul preluat în folosinţă de regie, precum şi clauze privind exploatarea bunului.

            Art.3 In baza contractului de comodat, având în vedere şi calitatea de funizor de energie termică, Regia Autonomă de Termoficare Iaşi, va încheia contracte de furnizare a energiei termice cu consumatorii din zonă.

            Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Autonomă de Termoficare Iaşi, S.C.Moldoplast S.A.Iaşi şi seriviciilor interesate pentru ducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Valeriu Condurache                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.98

din 30 aprilie 2001