Hotărârea nr. 96/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE, IN MUNICIPIUL IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, în municipiul Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.19/1997 privind transporturile, republicată, modificată şi completată prin O.G.94/2000, O.G.44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2000, Ordinul 597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul nr.328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală şi H.C.L.nr.199/2000 pri vind normele de organizare şi efectuare a transporturilui public urban de persoane, prin curse regulate cu mijloace de transport în comun, pe teritoriul municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 din O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere, art.24 din H.C.L.1999/2000 şi art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE, ÎN MUNICIPIUL IASI, efectuat de RATC IASI numai în ceea ce priveşte traseele în municipiul Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.96

din 5 aprilie 2001